Nicki Minaj Miami 2014-09-09
Nicki Minaj

Nicki Minaj

Nicki Minaj on the Ellen DeGeneres Show

September 09, 2014 - Miami

Lorenzo Dalla Libera, Jordan Smith, Kedarius Epps and Aldana Cordoba like this

Want to join the conversation? Please login to comment.